Privacyverklaring

Als Verloskundig Centrum Groei zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met het beschermen van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verloskundig Centrum Groei houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit waarborgen wij door:

Indien je over onze privacyverklaring vragen hebt, kun je contact met ons opnemen, de contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

 • Informeren:
  Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling in overeenstemming met het doel:
  Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; wij beperken het verzamelen van gegevens tot alleen datgene wat nodig is.
 • Toestemming
  Vragen om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Beveiligende maatregelen: 
  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Jouw gegevens blijven bij ons: 
  Persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jouw wettelijke rechten:
  Wij brengen je via deze privacyverklaring op de hoogte van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens; wij respecteren jouw rechten.

Informatie over Verloskundig Centrum Groei

Verloskundig Praktijk Groei is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 34342824 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Verloskundig Centrum Groei verwerkt persoonsgegevens van cliënten voor de volgende doelstelling(en):

 • Het verlenen van verloskundige zorg
 • Administratieve doeleinden
 • Financiële administratie
 • Communicatie over de gemaakte afspraken, bevestiging van afspraken, informatie over zwangerschap of baring of een verzoek om mee te doen aan onderzoek

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Zorgverlening
 • Wettelijke verplichting

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal verloskundig centrum groei de volgende persoonsgegevens van je vragen via het contactformulier:

 • Reden van inschrijving
 • Voornaam;
 • Roepnaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres, woonplaats
 • Hoeveelste zwangerschap
 • Eerste dag laatste menstruatie;

Voor bovenstaande doelstelling(en) zal Verloskundig Centrum Groei de volgende persoonsgegevens van jou opslaan in ons Verloskundig Systeem:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres, woonplaats
 • BSN
 • Etniciteit
 • Spreektaal
 • Burgerlijke staat
 • Geboorteland
 • Huisarts
 • Staat van gezondheid en voorgeschiedenis van uw gezondheid
 • Eerdere zwangerschappen, bevallingen
 • Bloedonderzoek
 • Counselinggegevens t.b.v. Prenatale Screening en Diagnostiek

Verwerkers en andere derden

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor landelijke registratiesystemen als Peridos, Praeventis, Perined en actuele onderzoeken.  Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in de toestemmingsverklaring welke je tekent in het begin van je zwangerschap. Jouw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Verloskundig Centrum Groei bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hanteren de volgende wettelijke bewaartermijn volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens, dit is minimaal 15 jaar tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van jouw kinderen.

Aanmeldingsformulieren, die ingevuld worden op de website, worden binnen twee weken na inschrijving verwijderd.

Privacyrechten

Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  heb je het:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om te weten of en welke gegevens verwerkt worden.
 • Recht op rectificatie of het wissen van je persoonsgegevens: Je hebt het recht op corrigeren, aanvullen of verwijdering van gegevens indien dit nodig is. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Bezwaar tegen verwerking: Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Overdragen gegevens: Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij vragen je om je te legitimeren voordat wij dit (mogen) doen.
 • Intrekken toestemming: Wanneer wij je persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je contact opnemen met ons via de contactgegevens die je onderaan deze verklaring kunt vinden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Geheimhouding: Alle personen die namens de verloskundigenpraktijk van je gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wachtwoordbeleid: We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Veilig verzenden: Wij verzenden en ontvangen cliëntgegevens via veilige e-mail.
 • Beveiliging van onze systemen: Wij beveiligen onze systemen d.m.v. veilige verbindingen en virusscanners. (beveiliging van de website met periodieke software updates, een extra beveiligingsplug-in, dubbele factor authentificatie, wij beschikken we over een SSL-certificaat en alle werkstations zijn versleuteld (encrypted)).
 • Evaluatie beveiligingsmaatregelen: We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Belang van bescherming persoonsgegevens: Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies en webstatistieken

Verloskundig Centrum Groei maakt geen gebruik van cookies of tracking cookies.

Verloskundig Centrum Groei maakt gebruik van webstatistieken. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in onze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 16-4-2019.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Verloskundig Centrum Groei

Slotermeerlaan 103-G

1063 CP Amsterdam

info@verloskundigcentrum-groei.nl